ហូបកាហ្វេ​ ពិភាក្សានយោបាយ​​ សរសេរទស្សនៈ

អំពីយើង

បេសកកម្ម

ទស្សនវិស័យ

តម្លៃ

ចាប់​តាំង​ពី​ខែ​សីហា​មក​ម្ល៉េះ លោក​សម រង្ស៊ី បានបំផុស​ទឹក​ចិត្ត​អ្នក​គាំទ្រ​របស់​ខ្លួន​ឲ្យ​ប្រមូល​ផ្តុំ​គ្នា​ និង​រង់​ចាំទទួល​រូប​លោក។ ប៉ុន្តែ​រដ្ឋាភិបាល​ចាត់​ទុក​ថា​លោក​សម រង្ស៊ី មាន​គម្រោង​ចូល​មក​ផ្តួល​រំលំ​រដ្ឋាភិបាល​សព្វថ្ងៃ ហើយ​អ្នក​ដែល​ហ៊ាន​សម្តែងការ​គាំទ្រ​ការ​និវត្ត​របស់​អតីត​មេ​បក្ស​ប្រឆាំង​នេះ​ជា​ចំ

ចាប់​តាំង​ពី​ខែ​សីហា​មក​ម្ល៉េះ លោក​សម រង្ស៊ី បានបំផុស​ទឹក​ចិត្ត​អ្នក​គាំទ្រ​របស់​ខ្លួន​ឲ្យ​ប្រមូល​ផ្តុំ​គ្នា​ និង​រង់​ចាំទទួល​រូប​លោក។ ប៉ុន្តែ​រដ្ឋាភិបាល​ចាត់​ទុក​ថា​លោក​សម រង្ស៊ី មាន​គម្រោង​ចូល​មក​ផ្តួល​រំលំ​រដ្ឋាភិបាល​សព្វថ្ងៃ ហើយ​អ្នក​ដែល​ហ៊ាន​សម្តែងការ​គាំទ្រ​ការ​និវត្ត​របស់​អតីត​មេ​បក្ស​ប្រឆាំង​នេះ​ជា​ចំ

ចាប់​តាំង​ពី​ខែ​សីហា​មក​ម្ល៉េះ លោក​សម រង្ស៊ី បានបំផុស​ទឹក​ចិត្ត​អ្នក​គាំទ្រ​របស់​ខ្លួន​ឲ្យ​ប្រមូល​ផ្តុំ​គ្នា​ និង​រង់​ចាំទទួល​រូប​លោក។ ប៉ុន្តែ​រដ្ឋាភិបាល​ចាត់​ទុក​ថា​លោក​សម រង្ស៊ី មាន​គម្រោង​ចូល​មក​ផ្តួល​រំលំ​រដ្ឋាភិបាល​សព្វថ្ងៃ ហើយ​អ្នក​ដែល​ហ៊ាន​សម្តែងការ​គាំទ្រ​ការ​និវត្ត​របស់​អតីត​មេ​បក្ស​ប្រឆាំង​នេះ​ជា​ចំ

ចាប់​តាំង​ពី​ខែ​សីហា​មក​ម្ល៉េះ លោក​សម រង្ស៊ី បានបំផុស​ទឹក​ចិត្ត​អ្នក​គាំទ្រ​របស់​ខ្លួន​ឲ្យ​ប្រមូល​ផ្តុំ​គ្នា​ និង​រង់​ចាំទទួល​រូប​លោក។ ប៉ុន្តែ​រដ្ឋាភិបាល​ចាត់​ទុក​ថា​លោក​សម រង្ស៊ី មាន​គម្រោង​ចូល​មក​ផ្តួល​រំលំ​រដ្ឋាភិបាល​សព្វថ្ងៃ ហើយ​អ្នក​ដែល​ហ៊ាន​សម្តែងការ​គាំទ្រ​ការ​និវត្ត​របស់​អតីត​មេ​បក្ស​ប្រឆាំង​នេះ​ជា​ចំ

ចាប់​តាំង​ពី​ខែ​សីហា​មក​ម្ល៉េះ លោក​សម រង្ស៊ី បានបំផុស​ទឹក​ចិត្ត​អ្នក​គាំទ្រ​របស់​ខ្លួន​ឲ្យ​ប្រមូល​ផ្តុំ​គ្នា​ និង​រង់​ចាំទទួល​រូប​លោក។ ប៉ុន្តែ​រដ្ឋាភិបាល​ចាត់​ទុក​ថា​លោក​សម រង្ស៊ី មាន​គម្រោង​ចូល​មក​ផ្តួល​រំលំ​រដ្ឋាភិបាល​សព្វថ្ងៃ ហើយ​អ្នក​ដែល​ហ៊ាន​សម្តែងការ​គាំទ្រ​ការ​និវត្ត​របស់​អតីត​មេ​បក្ស​ប្រឆាំង​នេះ​ជា​ចំ

ប្រវត្តិពួកយើង

សមាជិករបស់យើង